pl
  • Zostań tutorem
  • Znajdź tutora

Czas past perfect powinien być dość prosty w zrozumieniu jego poprawnego zastosowania, ponieważ ma dość niewielką skalę znaczenia w porównaniu do częściej używanych czasów. Jeśli jednak nadal masz jakiekolwiek wątpliwości, oto krótki i pomocny przewodnik, jak zachować prawidłową gramatykę w tym czasie.

Kiedy używamy past perfect?

Past perfect odnosi się do czynności lub stanu, które dokonały się, zanim rozpoczęła się inna czynność przeszła. Jego użycie polega na wskazaniu w określonej strukturze, że jedno zdarzenie w przeszłości miało miejsce przed innym. Kolejność, w jakiej wspominamy o wydarzeniach, nie musi być po sobie następująca, ponieważ czas jasno wskazuje, które z nich wydarzyło się jako pierwsze.

Różnica między past perfect i past simple

Nazwa tego czasu czasownika pochodzi od łacińskiego perfectum, oznaczającego „kompletny”, i opisuje czynności zakończone. Celem czasu past perfect jest wskazanie zdarzeń i działań, które miały miejsce przed inną czynnością z przeszłości. Podobieństwo w użyciu między past perfect i past simple polega na tym, że oba czasy mają na celu wyrażenie czynności zakończonych w przeszłości. Jednak past perfect jest przydatny we wskazaniu zdarzeń i działań, które miały miejsce przed inną czynnością.

Past perfect – budowa zdań z przykładami

Past perfect składa się z formy przeszłej czasownika – to have (had) i imiesłowu czasu przeszłego czasownika.

Zdania twierdzące

Podmiot + operator had + orzeczenie (III forma czasownika lub końcówka -ed w przypadku czasowników regularnych)
The cat had chased the bird before it flew out.
Kot gonił ptaka, zanim odleciał.
We had cooked today’s breakfast before the sun shined.
Ugotowaliśmy dzisiejsze śniadanie, zanim zaświeciło słońce.
The doctor told us the situation after they had done another examination.
Lekarz opowiedział nam o sytuacji po wykonaniu kolejnego badania.

Sposób tworzenia przeczeń i pytań w czasie past perfect jest równie prosty, jak budowa zdań twierdzących.

Zdania przeczące w czasie past perfect wskazują, że czynność nie miała miejsca przed inną czynnością. Można to przekazać, dodając not lub inne przeczące słowo, takie jak never, między had a głównym czasownikiem zdania.

Przeczenia – budowa z przykładami

The police had not identified thief.
Policja nie ustaliła złodzieja.
He had not had a chance to show what he found.
On nie miał okazji pokazać, co znalazł.

Zwróć uwagę – had had i had not had jest poprawne w czasie past perfect.

It still had not rained at the beginning of June.
Na początku czerwca nadal nie padało.
Haiti was something we had not seen before.
Haiti było czymś, czego wcześniej nie widzieliśmy.

Pytania – budowa z przykładami

Operator had + podmiot + orzeczenie (III forma czasownika lub końcówka -ed w przypadku czasowników regularnych) 

Tworzenie pytań sprawdza się również w czasie past perfect, gdy używamy krótkich odpowiedzi „tak” lub „nie”.

Had you eaten there before?
Czy jadłeś tam wcześniej?

Odpowiedź może być twierdząca: Yes, I had eaten there before. Jadłem tam wcześniej – lub – No, I had not eaten there before. Nie, nie jadłem tam wcześniej.

Pytania rozpoczynające się na wh-, czyli what, where, why, who, how, how many, how much

Pytania rozpoczynające się od „Wh-” wymagają więcej informacji w swoich odpowiedziach. Pytania takie zacznij od słowa „wh-”, następnie dodaj operator had, podmiot i czasownik w III formie (imiesłów czasu przeszłego), a dopiero potem dodaj resztę zdania.

Why had you eaten all of the food before I came?
Dlaczego zjadłeś całe jedzenie, zanim przyszedłem?

Okoliczniki czasu przydatne, kiedy używamy czasu past perfect

By / by the time / when – do / do czasu / kiedy. Używamy ich, gdy coś wydarzyło się przed (nie później niż) określonym czasem w przeszłości.

Just – tylko. Pokazuje, że coś zakończyło się na krótko przed późniejszą akcją w przeszłości.

The train had just left when I arrived at the station.
Pociąg właśnie odjechał, kiedy dotarłem na stację.
I had just put the washing out when it started to rain.
Właśnie wywiesiłem pranie, gdy zaczął padać deszcz.

Czy opanowałeś czas Past Perfect?
Wykonaj ten szybki test i zobacz wynik!

Przejdź do testu
AngielskiGramatyka języka angielskiego

Ucz się angielskiego z pomocą Ścieżki Edukacyjnej i ćwiczeniom opartym na AI
learning path Zacznij za darmo
learning path