pl
  • Zostań tutorem
  • Znajdź tutora

Future continuous jest interesującym czasem gramatycznym, ponieważ wskazuje czynność w przyszłości, której czas trwania obejmuje pewien okres. Należy do bardziej zaawansowanych zagadnień gramatycznych i można go usłyszeć w wypowiedziach osób, dla których angielski jest rodzimym językiem. Jego zastosowanie jest charakterystyczne, ponieważ może opisywać czynności, które będą miały miejsce w określonym momencie w przyszłości, jednak za jego pomocą można również wyrazić spekulacje, które pojawiają się w momencie wspominania o danym zdarzeniu, a także opisać działania, które będą następstwem jakiejś rutyny. Zauważ, że czasy ciągłe są również nazywane czasami progresywnymi, więc czas future continuous znany jest też jako czas future progressive.

Future continuous – kiedy używamy? Przykłady z wyjaśnionym zastosowaniem

  • Czynność, która odbędzie się w określonym momencie w przyszłości.
This time tomorrow, I will be boarding a plane to South America.
Jutro o tej porze lecę do Ameryki Południowej.
  • Efekt regularnej sekwencji działań.
We will be doing this regularly.
Będziemy to robić regularnie.
  • Sytuacja, która odbędzie się w danym czasie w przyszłości.
I will be decorating my new apartment all weekend.
Przez cały weekend będę dekorować moje nowe mieszkanie.
  • Tak jak w poprzednim przykładzie, jest to wyrażenie czynności, która odbędzie w określonym momencie w przyszłości.
He will be sleeping. He worked at night.
On będzie spał. Pracował w nocy.
  • Wyrażenie przypuszczenia, co ma miejsce w chwili mówienia.
They will be checking your application now.
Będą teraz sprawdzać Twoją aplikację.
  • Opisanie czynności, która wydarzy się w sprecyzowanym momencie w przyszłości na zasadzie rutynowego działania.
As a part of my morning routine, I will be doing yoga.
W ramach porannej rutyny będę uprawiać jogę.
  • Opisanie czynności, która będzie trwać pewien czas w przyszłości.
Therefore, this is what we will be doing.
Dlatego właśnie to będziemy robić.

Warto pamiętać, że w przypadku użycia czasu future continuous, nasz słuchacz zazwyczaj wie lub rozumie, o której godzinie lub porze mówimy.

What will you be doing at 7pm tonight?
Co będziesz robić dziś o 19:00?
What will you be doing when I arrive?
Co będziesz robić, kiedy przyjadę?
They won’t be going there tomorrow.
Jutro tam nie pójdą.

Future continuous – budowa

Konstrukcja tego czasu nie jest skomplikowana. Składa się on z operatora will be, niezmiennego dla wszystkich osób, i czasownika z końcówką -ing. W mowie potocznej operator will występuje w krótszej formie ‘ll.

Podmiot + operator will be + czasownik główny + ing
I will be sleeping.
Będę spać.
Typically, he will be doing that in his own way.
Zazwyczaj będzie to robił na swój własny sposób.

Budowa zdań przeczących w czasie future continuous jest równie prosta. Przeczenie tworzymy przez dodanie słowa not do operatora will. Operator will otrzymuje więc postać will not lub won’t (więcej o formach skróconych poniżej).

I will not be using the car.
Nie będę korzystać z samochodu.
They won’t be driving again that weekend.
Nie będą już jeździć w ten weekend.

W zdaniach pytających zamieniamy miejsce podmiotu i operatora will.

Will they be working at 5 pm?
Czy będą pracować o 17:00?
Will you be having dinner at home?
Będziesz jeść obiad w domu?

Future continuous – zastosowanie formy skróconej

Kiedy używamy czasu future continuous w mowie, często skracamy operator will. Poniżej kilka przykładów.

Zdania twierdzące:

Don’t call in the morning. He’ll be sleeping.
Nie dzwoń rano. On będzie spać.
Wrap up warm. It’ll be snowing on your way home.
Ubierz się ciepło. W drodze do domu będzie padać śnieg.

Forma skrócona won’t w zdaniach przeczących:

I won’t be going to the pub later because I am tired.
Nie pójdę później do pubu, bo jestem zmęczony.
I won’t be running today as it’s raining.
Dzisiaj nie biegam, bo pada.
AngielskiGramatyka języka angielskiego

Ucz się angielskiego z pomocą Ścieżki Edukacyjnej i ćwiczeniom opartym na AI
learning path Zacznij za darmo
learning path