pl
  • Zostań tutorem
  • Znajdź tutora

Past Continuous

💡
Czas Past Continuous (ang. Past Progressive) to czas gramatyczny, który służy do opisywania działań, które trwały w przeszłości przez pewien okres czasu.

W języku angielskim czas Past Continuous jest tworzony przy pomocy czasownika “to be” w formie Past Simple (was, were) oraz czasownika głównego w formie be + -ing.

Budowa czasu Past Continuous

Budowa czasu Past Continuous (ang. Past Progressive) w języku angielskim jest następująca:

  • dla osób w liczbie pojedynczej: was + czasownik w formie be + -ing.
I was working.
He was studying.
  • dla osób w liczbie mnogiej: were + czasownik w formie be + -ing.
They were playing.
We were watching.

Aby użyć czasu Past Continuous w zdaniu, należy połączyć czasownik “to be” w formie Past Simple z czasownikiem głównym w formie be + -ing. Czasownik “to be” odpowiada za określenie czasu, a czasownik główny w formie be + -ing odpowiada za opisanie działania, które trwało w przeszłości.

Kiedy używamy czasu Past Continuous?

Czas Past Continuous (ang. Past Progressive) jest używany:

  • gdy chcemy opisać działanie, które trwało w przeszłości przez pewien okres czasu;
  • gdy chcemy opisać coś, co działo się w przeszłości w momencie, gdy coś innego się wydarzyło;
  • gdy chcemy opisać działanie, które trwało w przeszłości przez pewien okres czasu, ale nie jest już aktualne.

Przykłady:

She was cooking dinner when I arrived.
Ona gotowała obiad, gdy przyjechałem.
We were playing football when it started to rain.
Graliśmy w piłkę, gdy zaczęło padać.

Sprawdź, czy wiesz, jak używać czasu Past Continuous!
Wykonaj ten szybki test, aby zobaczyć wynik.

Sprawdzić

Określenia i charakterystyczne słówka

Czas Past Continuous (ang. Past Progressive) jest używany do opisywania działań, które trwały w przeszłości przez pewien okres czasu. Aby określić, kiedy dana akcja miała miejsce, możemy użyć różnych wyrażeń czasowych, takich jak:

  • when (gdy) - używane do opisania działania, które trwało w momencie, gdy coś innego się wydarzyło;
  • while (podczas gdy) - używane do opisania działania, które trwało w tym samym czasie, co coś innego;
  • for (przez) - używane do określenia, ile czasu dana akcja trwała.

Przykłady:

She was cooking dinner when I arrived.
Ona gotowała obiad, gdy przyjechałem.
We were playing football while it was raining.
Graliśmy w piłkę, podczas gdy padało.
He was studying for three hours.
On uczył się przez trzy godziny.

Past continuous w przeczeniach

Jest to forma czasu przeszłego, która łączy czasownik “to be” w formie przeszłej (was lub were) z końcówką czasownika (-ing). Aby użyć Past Continuous z przeczeniem, wystarczy dodać słowo “not” po czasowniku “to be”.

Przykłady:

The acrobat was not performing a series of backflips and somersaults while suspended high in the air when she fell.
Akrobatka nie wykonywała serii salt i przewrotów, podczas gdy była uniesiona w powietrzu, kiedy upadła.
The escape artist was not struggling to break free from a locked chest while underwater when he ran out of air.
Uciekinier nie walczył, by wydostać się z zamkniętego skrzyni pod wodą, kiedy mu się skończył powietrze.
The tightrope walker was not carefully making her way across the wire when she fell.
Linoskoczek nie ostrożnie przechodził po linie, kiedy upadła.

Wyjątkowe słowa

Pewne czasowniki nie mogą być używane w czasie Past Continuous, ponieważ nie odnoszą się do trwających czynności. Zamiast tego, są używane w czasie Past Simple.

Przykłady takich czasowników:

like (lubić);
want (chcieć);
know (wiedzieć);
think (myśleć);
believe (wierzyć);
remember (pamiętać);
understand (rozumieć).
AngielskiGramatyka języka angielskiego

Ucz się angielskiego z pomocą Ścieżki Edukacyjnej i ćwiczeniom opartym na AI
learning path Zacznij za darmo
learning path