pl
 • Zostań tutorem
 • Znajdź tutora

Wyrażanie opinii po angielsku ma kluczowe znaczenie, niezależnie od tego, czy chodzi o rozmowę z przyjaciółmi, dzielenie się swoimi pomysłami w kontekście zawodowym, czy też wyrażanie opinii w innych poważnych sprawach. Twoje poglądy się liczą, więc powinieneś wiedzieć, jak się nimi dzielić.

Znaczenie umiejętności wyrażania opinii w języku angielskim

Umiejętność wyrażania opinii pozwala przedstawić swoje przemyślenia i przekonania na różne tematy. Sprzyja to dialogowi, zachęca do krytycznego myślenia i promuje wzajemne zrozumienie wśród osób o różnych poglądach. Służy jako środek komunikacji, umożliwiając jednostkom udział w dyskusjach, debatach i procesach decyzyjnych. Przedstawiając swoją opinię, możesz czerpać z osobistych doświadczeń, wiedzy, wartości i rozumowania.

Istnieją różne sposoby wyrażania opinii, od swobodnych po formalne, od krótkich i zwięzłych po bardziej szczegółowe i rozbudowane; istnieją nawet zabawne alternatywy.

Jak nauczyć się dzielić swoją opinią w języku angielskim

Jeśli chcesz wyrazić swoją opinię w języku angielskim, ale nie do końca potrafisz zrozumieć różne powiedzenia lub po prostu nie wiesz, od czego zacząć, być może pomoc angielskiego korepetytora będzie dla ciebie dobrym rozwiązaniem.

Lekcje wyrażania opinii w języku angielskim niosą ze sobą wiele korzyści. Po pierwsze, indywidualna opieka ze strony nauczyciela zapewnia efektywną naukę jeden na jeden. W przypadku korepetytorów LiveXP priorytetem są twoje postępy. Po drugie, elastyczny harmonogram, możliwość zmiany planu i anulowania lekcji oferowanych przez LiveXP pozwala dostosować zajęcia do twojego trybu życia, zapewniając ciągłość nauki. Po trzecie, kontakt z korepetytorami posługującymi się różnymi akcentami z całego świata wzbogaca zrozumienie i zdolność adaptacji do rozmaitych kontekstów anglojęzycznych. Możliwość nauki z wieloma korepetytorami jednocześnie w ramach jednej subskrypcji poszerzy twoje doświadczenie edukacyjne i zaoferuje różne perspektywy.

Oprócz lekcji, powinieneś spróbować podnieść znajomość języka angielskiego, grając w gry lub korzystając z zabawnych aplikacji mobilnych, na przykład Trenera Słówek LiveXP. Aplikacja Trener Słówek idzie w parze z prywatnymi korepetycjami na LiveXP, ponieważ możesz wprowadzać do niej każde nowe słówko, którego nauczysz się podczas lekcji. Trener Słówek ułatwia efektywne przyswajanie słownictwa i zapamiętywanie zwrotów dzięki metodzie powtarzania z odstępami, skutecznie zwiększając biegłość językową. Istnieją nawet gotowe zestawy słów obejmujące szereg podstawowych codziennych tematów, które pomogą w rozpoczęciu nauki.

Zwroty opiniotwórcze

Istnieją różne zwroty do wyrażania opinii po angielsku oprócz „in my opinion” (moim zdaniem), więc zacznijmy od najprostszych i najłatwiejszych do zapamiętania. Pomimo swojej prostoty, nie są to bynajmniej zwroty mniej efektywne, ale takie, które można wykorzystywać na co dzień do jasnego i skutecznego wyrażenia swoich myśli w dowolnej sprawie.

 • I think…
 • I believe…
 • It seems to me…
 • I feel…
 • I suppose…

Co innego można powiedzieć zamiast „in my opinion”

Jeśli szukasz bardziej złożonych alternatyw, oto kilka świetnych zwrotów, których możesz użyć, aby wyrazić swoją opinię:

 • From my point of view…
 • From my perspective…
 • In my eyes…
 • It is my belief that…
 • Speaking for myself…
 • As far as I am aware…
 • If you ask me…

Jak skutecznie wyrażać swoje zdanie?

Najskuteczniejszym sposobem przedstawienia opinii jest bycie pewnym siebie podczas jej wyrażania. Możesz to zrobić, używając zwrotów, które podkreślają poczucie pewności siebie lub świadczą o szczerości:

 • I am sure that…
 • I am certain that…
 • I am convinced that…
 • I am confident that…
 • It is clear to me that…
 • I genuinely believe that…
 • I strongly believe that…
 • I truly believe that…

Przykładowe sposoby wyrażania opinii

I believe that incorporating mindfulness practices into daily routines can significantly improve mental well-being and overall quality of life.
Wierzę, że wdrożenie praktykowania świadomości do codziennej rutyny może znacznie poprawić samopoczucie psychiczne i ogólną jakość życia.
I suppose that he didn’t mean to hurt your feelings. Otherwise, he wouldn’t have looked so upset about it.
Przypuszczam, że on nie chciał zranić twoich uczuć. W przeciwnym razie nie wyglądałby na tak zdenerwowanego.
If you ask me, they’re not going to renew that series because everyone stopped watching after the third episode.
Jeśli o mnie chodzi, myślę, że nie wznowią tego serialu, ponieważ wszyscy przestali go oglądać po trzecim odcinku.
It is clear to me that investing in employee training and development leads to higher job satisfaction, increased productivity, and, ultimately, improved company performance.
Jak dla mnie jasnym jest, że inwestowanie w szkolenia i rozwój pracowników prowadzi do większej satysfakcji z pracy, zwiększonej produktywności i ostatecznie lepszych wyników firmy.
I am certain that implementing a customer feedback system will enhance our understanding of client needs and lead to more tailored and successful product offerings.
Jestem przekonany, że wdrożenie systemu informacji zwrotnych od klientów zwiększy poziom zrozumienia naszych potrzeb i doprowadzi do bardziej dopasowanej i skutecznej oferty produktowej.
I genuinely believe that we are doing the right thing by stepping in now before the situation gets out of hand.
Szczerze wierzę, że postępujemy słusznie, wkraczając do akcji, zanim sytuacja wymknie się spod kontroli.

Wyrażanie opinii w sposób formalny

Podczas wyrażania opinii nie jest konieczne rozróżnianie poziomów formalności z grzecznościowego punktu widzenia. Jednakże, gdy piszesz lub mówisz w bardziej formalnym kontekście, możesz chcieć użyć bardziej wyrafinowanego języka, aby pokazać poziom swojego angielskiego. Oto kilka świetnych przykładów bardziej złożonych zdań do dzielenia się swoją opinią:

 • I am of the view that…
 • I’m inclined to think that…
 • As far as I'm concerned…
 • It’s my contention that…

Przykłady formalnego sposobu wyrażania opinii

It’s my contention that implementing stricter environmental policies is imperative for safeguarding our planet’s future.
Uważam, że wdrożenie bardziej rygorystycznej polityki środowiskowej jest niezbędne dla ochrony przyszłości naszej planety.
I am of the view that diversifying our product line to include eco-friendly options aligns with current market trends and presents a lucrative opportunity for growth and differentiation in the industry.
Jestem zdania, że dywersyfikacja naszej linii produktów o opcje przyjazne dla środowiska jest zgodna z obecnymi trendami rynkowymi i stanowi lukratywną okazję do rozwoju i wyróżnienia się w branży.
As far as I’m concerned, the new policy on flexible working hours is a step in the right direction.
Jeśli o mnie chodzi, nowa polityka dotycząca elastycznych godzin pracy jest krokiem we właściwym kierunku.

Jak wyrazić swoją opinię w sposób humorystyczny

Wreszcie, jeśli chcesz dodać swojej wypowiedzi humoru, możesz użyć któregoś z poniższych zwrotów:

Give your two cents

Zwrot „give your two cents” lub „put in your two cents” to nic innego niż wyrażanie opinii lub dawanie porad „w przenośni”. Sugeruje ono niewielki wkład w rozmowę lub dyskusję, podobnie jak wartość, która mają dwa grosze. Zwrot ten podkreśla ideę, że perspektywa każdego jest wartościowa, nawet jeśli nie jest ona obszerna lub znacząca.

I’m going to give my two cents: the movie would’ve been better if they had cast a different lead actor.
Dorzucę swoje dwa grosze: film byłby lepszy, gdyby główną rolę obsadzili innego aktora.

In my humble opinion

Wyrażenie „in my humble opinion” istnieje od dawna, ale w ostatnich latach zyskało popularność w komunikacji online dzięki skrótowi „IMHO”. Służy do poprzedzania wypowiedzi lub punktu widzenia sugestią, że mówca wyraża swoją opinię skromnie lub z pokorą. Zasadniczo jest to sposób na złagodzenie opinii, uznanie, że inni mogą widzieć rzeczy inaczej lub że mówca może nie znać wszystkich faktów.

IMHO, she suits blonde hair more than red.
IMHO, bardziej pasują jej blond włosy niż rude.

Aby wprowadzić element humorystyczny, można odwrócić to powszechne wyrażenie i zamiast tego powiedzieć „in my not-so-humble opinion” (moim nieskromnym zdaniem). Używa się go do wyrażenia raczej kontrowersyjnej opinii, której mamy zamiar bronić.

In my not-so-humble opinion, this pizza sucks, we should’ve ordered from the place around the corner.
Moim niezbyt skromnym zdaniem ta pizza jest do bani, powinniśmy byli zamówić w lokalu za rogiem.

In my expert opinion

Innym sposobem na dodanie odrobiny humoru do wypowiedzi może być stwierdzenie, że wiesz więcej na dany temat niż ktokolwiek inny, na przykład: „In my expert opinion (w mojej eksperckiej opinii), „speaking as the reigning authority on all things (topic)” (wypowiadając się jako autorytet we wszystkich sprawach (tematach), lub „as the most experienced person in the room” (jako najbardziej doświadczona osoba w tym pokoju).

Speaking as the expert on all things fashion, I think you should lose the belt and add an oversized sweater.
Wypowiadając się jako ekspert od wszystkiego, co modne, myślę, że powinieneś zgubić pasek i dodać duży sweter.
As the most experienced IT guy in the room, can I suggest turning it off and on again?
Jako najbardziej doświadczony informatyk w pokoju, czy mogę zasugerować wyłączenie i ponowne włączenie?

Te alternatywne propozycje utrzymują nieformalny ton, dodając jednocześnie nieco figlarnego stylu, nie wspominając o tym, że pomagają brzmieć jak rodowity Anglik.

AngielskiIdiomy i wyrażenia

Ucz się angielskiego z pomocą Ścieżki Edukacyjnej i ćwiczeniom opartym na AI
learning path Zacznij za darmo
learning path