pl
 • Zostań tutorem
 • Znajdź tutora

Przymiotniki opisują cechy osób, rzeczy, miejsc lub zjawisk. W angielskim, podobnie jak w polskim, przymiotniki można stopniować, aby wyrazić różne poziomy danej cechy. Stopniowanie przymiotników po angielsku polega na zmianie ich formy, aby wskazać, że coś jest bardziej lub mniej intensywne. W tym artykule omówimy zasady stopniowania przymiotników, porównamy je z polskim systemem stopniowania, a także podamy liczne przykłady z tłumaczeniami.

Stopniowanie przymiotników jest nieodzowną częścią nauki języka angielskiego, ponieważ pozwala na precyzyjne wyrażanie różnic w cechach i jakości. Zrozumienie tych zasad jest kluczowe dla efektywnej komunikacji i pozwala uniknąć błędów, które mogą prowadzić do nieporozumień.

Znaczenie użytku przymiotników

Przymiotniki pełnią w języku angielskim bardzo ważną rolę, pomagając opisować świat wokół nas. Używamy ich do opisywania wyglądu, właściwości, ilości, a także do porównywania różnych rzeczy, osób czy miejsc. Dzięki przymiotnikom możemy dokładniej wyrażać nasze myśli i uczucia.

W języku polskim również stopniujemy przymiotniki, co ułatwia nam zrozumienie angielskiego systemu. Jednakże, angielski system stopniowania ma swoje specyficzne zasady, które należy poznać i opanować.

Stopien wyzszy i najwyzszy przymiotnikow po angielsku: Zasady

Stopniowanie przymiotników w języku angielskim jest kluczowym elementem nauki tego języka, pozwalającym na precyzyjne wyrażanie różnic w cechach i jakości. Stopien wyższy i najwyższy przymiotników po angielsku mają swoje unikalne zasady, zależne od długości przymiotnika. Dzięki tym regułom możemy efektywnie porównywać różne osoby, przedmioty i zjawiska, co jest nieodzowne w codziennej komunikacji.

Stopien wyzszy i najwyzszy przymiotnikow po angielsku: Zasady

Stopień wyższy przymiotników angielski

Przymiotniki w stopniu wyższym angielski (comparative) służą do porównywania dwóch rzeczy. Zasady stopniowania różnią się w zależności od długości przymiotnika.

Jednosylabowe przymiotniki

Jednosylabowe przymiotniki to te, które składają się z jednej sylaby. W stopniu wyższym dodajemy końcówkę „-er”. Przykłady:

 • tall (wysoki) -> taller (wyższy)
 • fast (szybki) -> faster (szybszy)
 • small (mały) -> smaller (mniejszy)
 • bright (jasny) -> brighter (jaśniejszy)
The temperature was higher in July than in June.
Temperatura w lipcu była wyższa niż w czerwcu.
Which car is faster, the red one or the blue one?
Który samochód jest szybszy, czerwony czy niebieski?
This book is thicker than that one.
Ta książka jest grubsza od tamtej.

Dwusylabowe przymiotniki kończące się na „-y”

Dwusylabowe przymiotniki kończące się na „-y” zmieniają „y” na „i” i dodają „-er”. Przykłady:

 • happy (szczęśliwy) -> happier (szczęśliwszy)
 • busy (zajęty) -> busier (bardziej zajęty)
 • lucky (szczęśliwy) -> luckier (bardziej szczęśliwy)
 • funny (zabawny) -> funnier (zabawniejszy)
She felt happier than ever before.
Czuła się szczęśliwsza niż kiedykolwiek wcześniej.
Our coffee is fresher and tastier than the leading brand.
Nasza kawa jest świeższa i smaczniejsza niż wiodąca marka.

Przymiotniki dłuższe (trzy lub więcej sylab)

Dla przymiotników dłuższych, czyli składających się z trzech lub więcej sylab, używamy słowa „more” przed przymiotnikiem. Przykłady:

 • beautiful (piękny) -> more beautiful (piękniejszy)
 • interesting (interesujący) -> more interesting (bardziej interesujący)
This method is more effective than the previous one.
Ta metoda jest bardziej efektywna niż poprzednia.
Our detergent is stronger and more efficient.
Nasz detergent jest silniejszy i bardziej wydajny.

Stopień najwyższy przymiotników angielski

Stopień najwyższy (superlative) używany jest do porównywania jednej rzeczy z wieloma innymi. Zasady również różnią się w zależności od długości przymiotnika.

Jednosylabowe przymiotniki

Jednosylabowe przymiotniki przy użyciu stopnia najwyższego otrzymują końcówkę „-est” oraz przedimek „the”. Przykłady:

 • tall (wysoki) -> the tallest (najwyższy)
 • fast (szybki) -> the fastest (najszybszy)
 • small (mały) -> the smallest (najmniejszy)
 • bright (jasny) -> the brightest (najjaśniejszy)
Who is the tallest in the class?
Kto jest najwyższy w klasie?
The Amazon is the longest river in the world.
Amazonka jest najdłuższą rzeką na świecie.
Mount Everest is the highest mountain on Earth.
Mount Everest jest najwyższą górą na Ziemi.

Dwusylabowe przymiotniki kończące się na „-y”

Dwusylabowe przymiotniki kończące się na „-y” zmieniają „y” na „i” i dodają „-est” oraz przedimek „the”. Przykłady:

 • happy (szczęśliwy) -> the happiest (najsłodszy)
 • busy (zajęty) -> the busiest (najbardziej zajęty)
 • lucky (szczęśliwy) -> the luckiest (najszczęśliwszy)
 • funny (zabawny) -> the funniest (najzabawniejszy)
She said “yes” to him; he was the happiest man in the world.
Ona powiedziała mu „tak”;  on był najszczęśliwszym człowiekiem na świecie.
My wife is the busiest person as we have four kids.
Moja żona jest najbardziej zajętą ​​osobą, ponieważ mamy czwórkę dzieci.

Przymiotniki dłuższe (trzy lub więcej sylab)

Dla dłuższych przymiotników używamy słowa „most” przed przymiotnikiem oraz przedimka „the”. Przykłady:

 • beautiful (piękny) -> the most beautiful (najpiękniejszy)
 • difficult (trudny) -> the most difficult (najtrudniejszy)
 • expensive (drogi) -> the most expensive (najdroższy)
 • interesting (interesujący) -> the most interesting (najbardziej interesujący)
Enjoy the most advanced smartphone on the market.
Ciesz się najbardziej zaawansowanym smartfonem na rynku.
Economic growth was the most significant in the last decade.
Wzrost gospodarczy był najbardziej znaczący w ostatniej dekadzie.
The second approach proved to be the most reliable.
Drugie podejście okazało się najbardziej niezawodne.

Stopniowanie przymiotników: zasady dla różnych długości

Stopniowanie przymiotników w języku angielskim może być proste, jeśli pamięta się podstawowe zasady stopniowania przymiotników angielski, dotyczących liczby sylab w przymiotniku.

 1. Jednosylabowe przymiotniki - dodajemy „-er” dla stopnia wyższego i „-est” dla stopnia najwyższego.
 2. Dwusylabowe przymiotniki kończące się na „-y” - zmieniamy „y” na „i” i dodajemy „-er” lub „-est”.
 3. Dłuższe przymiotniki (trzy lub więcej sylab) - używamy „more” dla stopnia wyższego i „most” dla stopnia najwyższego.

Wyjątki i nieregularne przymiotniki

Niektóre przymiotniki w języku angielskim są wyjątkowe i ich formy stopniowania nie podlegają typowym zasadom. Oto kilka takich przypadków:

Stopniowanie przymiotnika good

Przymiotnik „good” jest nieregularny i jego formy stopniowania nie pasują do standardowych zasad:

 • good (dobry) -> better (lepszy) -> the best (najlepszy)
I caught a cold two days ago. Now, I feel better.
Dwa dni temu przeziębiłem się. Teraz czuję się lepiej.

Stopniowanie przymiotnika far

Podobnie jak „good”, przymiotnik „far” ma nieregularne formy:

 • far (daleki) -> farther/further (dalszy) -> the farthest/furthest (najdalszy)
Nick lives much farther from me than John.
Nick mieszka znacznie dalej ode mnie niż John.

Stopniowanie przymiotnika bad

Przymiotnik „bad” również jest nieregularny:

 • bad (zły) -> worse (gorszy) -> the worst (najgorszy)
This film was the worst I have ever seen.
Ten film był najgorszy jaki kiedykolwiek widziałem.

Stopniowanie przymiotnika old

Przymiotnik „old” (stary) również stopniuje się na dwa sposoby:

 • Regularny: old -> older -> the oldest.
 • Nieregularny: old -> elder -> the eldest: używany wyłącznie w odniesieniu do ludzi gdy mówimy o rangach (np. wojskowych lub policyjnych) lub o rodzeństwie.
My grandfather is the eldest in our family.
Mój dziadek jest najstarszy w naszej rodzinie.

Obecnie ten sposób stopniowania przymiotnika w języku angielskim jest coraz rzadziej używany.

Stopniowanie przymiotnika little

Przymiotnik „little” jest również przymiotnikiem nieregularnym i ma specjalne formy oceniania:

 • Little (mało) -> less (mniej) -> the least (najmniej)
Our problem appeared to be the least when heard the John’s story.
Nasz problem wydawał się najmniejszy, gdy usłyszeliśmy historię Johna.

Tabela z wyjątkami w stopniowaniu przymiotników

Poniżej znajduje się tabela z najważniejszymi wyjątkami:

Tabela z wyjątkami w stopniowaniu przymiotników

Wyjątkowe przymiotniki bez stopniowania

Niektóre przymiotniki nie mogą być stopniowane, ponieważ wyrażają absolutne cechy. Poniżej znajduje się wyjaśniająca dla takich słów stopniowanie przymiotników angielski lista:

 • Unique (unikalny)
 • Perfect (perfekcyjny)
 • Dead (martwy)
 • Complete (kompletny)
 • Infinite (nieskończony)
 • Absolute (absolutny)
 • Ultimate (ostateczny)
 • Entire (cały)
 • Full (pełny)
 • Empty (pusty)

Wyjątki w stopniowaniu przymiotników

Niektóre przymiotniki w języku angielskim mają niestandardowe formy stopniowania w zależności od kontekstu. Oto kilka przykładów:

Wyjątki w stopniowaniu przymiotników

Te tabele pomagają zrozumieć nieregularne formy przymiotników oraz przymiotniki, które nie podlegają stopniowaniu, co jest istotne dla prawidłowego użycia języka angielskiego w różnych kontekstach.

Częste błędy w stopniowaniu przymiotników

Nauka stopniowania przymiotników w języku angielskim może być trudna, zwłaszcza dla osób, które dopiero zaczynają swoją przygodę z tym językiem. Oto najczęstsze błędy, których należy unikać:

 1. Podwójne stopniowanie - dodawanie zarówno „-er” jak i „more” do przymiotników. Na przykład: „more taller” zamiast „taller”.
 2. Używanie „more” z jednosylabowymi przymiotnikami - na przykład: „more small” zamiast „smaller”.
 3. Nieregularne formy przymiotników - zapominanie o nieregularnych formach, takich jak „better” zamiast „gooder”.

Praktyczne ćwiczenia na stopniowanie przymiotników

Aby lepiej opanować stopniowanie przymiotników, warto regularnie ćwiczyć. Oto kilka przykładowych ćwiczeń:

 1. Porównywanie przedmiotów - Wybierz kilka przedmiotów w swoim otoczeniu i porównaj je używając przymiotników w stopniu wyższym i najwyższym.
 2. Tworzenie zdań - Napisz kilka zdań, w których używasz przymiotników w różnych stopniach.
 3. Karty do nauki - Przygotuj karty z przymiotnikami i ich formami stopniowania, aby szybko je przyswajać.
 4. Korepetytor języka angielskiego. Ćwicz stopniowanie przymiotników z nauczycielem języka angielskiego podczas prywatnych lekcji online na LiveXP. Dobrze będzie, jeśli samodzielnie przećwiczysz ten temat gramatyki, jednak z pomocą nauczyciela, który potrafi jasno wytłumaczyć zasady, może to być znacznie szybsze i łatwiejsze. Kiedy masz prywatne lekcje, cała uwaga nauczyciela jest skupiona na Tobie, dzięki czemu możesz stale robić postępy i udoskonalać swoją znajmość języka. Weź bezpłatną lekcję próbną z dowolnym nauczycielem języka angielskiego na platformie, aby rozpocząć naukę.

Jak nauczyć się stopniowania przymiotników?

Nauka stopniowania przymiotników może być łatwiejsza, jeśli zastosujemy kilka sprawdzonych metod:

 1. Regularne ćwiczenia - Codzienne ćwiczenia pomagają utrwalić wiedzę i sprawiają, że stopniowanie staje się naturalne.
 2. Korzystanie z materiałów edukacyjnych - Książki, kursy online i aplikacje do nauki języka angielskiego mogą być bardzo pomocne.
 3. Praktyka w rozmowie - Rozmawianie z native speakerami na LiveXP to doskonały sposób na praktyczne zastosowanie wiedzy. Nie bój się popełniać błędów. Tutor jest tutaj, aby pomóc Ci rozwinąć Twój angielski.

Korzyści płynące z nauki stopniowania przymiotników

Znajomość zasad stopniowania przymiotników w języku angielskim przynosi wiele korzyści:

 1. Poprawa umiejętności komunikacyjnych - Umożliwia dokładniejsze wyrażanie myśli i porównań.
 2. Lepsze zrozumienie języka - Pomaga zrozumieć struktury gramatyczne i budowę zdań.
 3. Pewność siebie w rozmowie - Znajomość zasad stopniowania pozwala na swobodne i pewne posługiwanie się językiem angielskim.

Podsumowanie

Wiedza jak stopniować przymiotniki po angielsku jest niezwykle ważna dla płynności i precyzji w komunikacji. Praktykowanie tych zasad, zwłaszcza z pomocą native speakera, może znacznie przyspieszyć proces nauki.Aby opanować stopniowanie przymiotników w języku angielskim, warto skorzystać z indywidualnych lekcji z doświadczonym tutorem na platformie LiveXP. Dzięki interaktywnym lekcjom możesz praktykować te zasady w realnych sytuacjach, co znacznie ułatwia zapamiętywanie. Skorzystaj z bezpłatnego okresu próbnego i zacznij poprawiać swoje umiejętności językowe już dziś! Wejdź na LiveXP i odkryj, jak szybko możesz osiągnąć biegłość w angielskim.

AngielskiGramatyka języka angielskiego

Ucz się angielskiego z pomocą Ścieżki Edukacyjnej i ćwiczeniom opartym na AI

learning path Zacznij za darmo
learning path